نمونه سوال قواعد فقه 2

ساخت وبلاگ
چکیده : نمونه سوال قواعد فقه 2 1 – سیر تاریخی قبح عقاب بلا بیان را به اختصار بیان کنید ؟ 2 &ndas... با عنوان : نمونه سوال قواعد فقه 2 بخوانید :

نمونه سوال قواعد فقه 2

 1 – سیر تاریخی قبح عقاب بلا بیان را به اختصار بیان کنید ؟

2 – مفاد قاعده قبح عقاب بلا بیان را بیان کنید ؟

3 - رابطه قاعده‌ى قبح با اصل عدم رافعیت را بیان کنید ؟

 

4 - بیان تکلیف یا عقوبت را توضیح دهید ؟

5 - بیان صادر یا بیان واصل را با ذکر مثال به اختصار توضیح دهید ؟

6 – مستندات فقهی قاعده قبح بلا بیان را نام ببرید و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟

7 - مجارى قاعده‌ى قبح عقاب بلابیان را نام ببرید و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟

8 - اصالت حظر یا اصالت اباحه را تعریف کنید ؟

9 - جهل به حکم را در قاعده عقاب بلا بیان به اختصار توضیح دهید ؟

10 - مفاد اجمالى قاعده درأ را بیان کنید ؟

11 - سابقه‌ى تاریخى قاعده درأ را به اختصار بیان کنید ؟

12- مستندات فقهى قاعده درأ را نام برده یکی را به اختصار توضیح دهید ؟

13 – عبارت « ادرءوا الحدود بالشبهات » را ترجمه نموده   و به اختصار توضیح دهید ؟

14 - عبارت « ادرءوا الحدود بالشبهات » اشاره به کدام قاعده فقهی دارد ؟

15 – روایت مرسل را تعریف کنید و بگویید چگونه ضعف سندش جبران می شود ؟

16 – اقسام روایت مسند را نام برده و سه مورد از آن تعریف کنید ؟

17  - راه حل حجت دانستن روایت مرسل را بیان کنید ؟

18 – شهرت عملی را تعریف کنید ؟

19 - تسالم اصحاب بر حجیت  قاعده درأ را بیان کنید ؟

20 – شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه را با ذکر مثال تعریف کنید ؟

21 – حکم جاهل به حکم و یا جاهل به موضوع را با ذکر یک  روایت بیان کنید ؟

22 – شبهه را از نظر لغت و اصطلاح تعریف کنید ؟

23 – جاهل قاصر و مقصّر را با ذکر مثال تعریف کنید ؟

24 – اقسام شبهه را از نظر فقه عامه نام ببرید و یکی را توضیح دهید ؟

25 – شبهه در رکن جرم را تعریف کنید ؟

26 - تقسیمات شبهه از نظر فقه امامیه را نام ببرید ؟

27 – شبهه‌ى خطا و شبهه‌ى اکراه را با ذکر مثالی به اختصار توضیح دهید ؟

28 - اقسام شبهه بر اساس حقوق جزاى عرفى را نام ببیرید و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟

29 - شبهه در عنصر قانونی را به اختصار توضیح دهید ؟

30 - شبهه در عنصر معنوی را به اختصار توضیح دهید ؟

 31 - شبهه در عنصر مادی را به اختصار توضیح دهید ؟

32 - حد را در لغت و اصطلاح  تعریف کنید ؟

33 - سه مورد  موارد استعمال حد در روایات  را نام ببرید ؟

34 – تدرء را از نظر لغت تعریف کنید ؟

35 – آیه «وَ یَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَةَ » را ترجمه کنید و بیان کنید اشاره به کدام قاعده فقهی دارد ؟

36 - ملاک در حصول شبهه چیست ؟

37 – موضوع در قاعده درأ چیست ؟

38 - دایره‌ى شمول قاعده‌ى «درأ» را به اختصار بیان کنید ؟

39 – حدود مصطلح فقه را تعریف کنید ؟

40 – نظر فقهای شیعه و اهل سنت را نسبت به شمول قاعده درأ بیان کنید ؟

41 – تعزیریات را تعریف کنید ؟

42 – تعزیرات حکومتی را تعریف نموده و بیان کنید آیا مشمول قاعده درأ می شود یا نه ؟

43 - شمول قاعده درأ در مورد قصاص , را همراه با ذکر یک مثال به اختصار توضیح دهید ؟

44 - شمول قاعده درآ در مورد دیات را همراه با ذکر یک مثال به اختصار توضیح دهید ؟

45 - رابطه‌اى قاعده‌ى درأ با اصل برائت را به اختصار توضیح دهید ؟

46 - رابطه‌اى قاعده‌ى درأ با اصل احتیاط را به اختصار بیان کنید ؟

47 – اکراه را در لغت و اصطلاح تعریف کنید ؟

48 – سه مورد از تشابه اضطرار، اکراه و اجبار را بیان کنید ؟

49 – سه مورد از تفاوت اضطرار، اکراه و اجبار را بیان کنید ؟

50 - مستندات و ادله‌ى فقهى قاعده اکراه را نام ببرید ویکی را به اختصار توضیح دهید ؟

51 – اقسام اکراه را نام برده و به اختصار توضیح دهید ؟

52 – عناصر اکراه را نام ببرید و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟

53 - ترس ناشى از تهدید و تأثر روانى مکره را به اختصار توضیح دهید ؟

54 – چهار مورد از شرایط تحقق اکراه را نام برده و یکی را توضیح دهید ؟

55 - تهدید شخص مکره را به اختصار توضیح دهید ؟

56 - تهدید شخص ثالث ر به اختصار توضیح دهید ؟

57 - قلمرو اکراه و دایره‌ى تأثیر آن را به اختصار بیان کنید ؟

 

 

 

نمونه سوال قواعد فقه 2 پیام نور با جواب,نمونه سوال قواعد فقه 2 رشته حقوق,نمونه سوال قواعد فقه 2 دانشگاه پیام نور,...
نویسنده : بازدید : 121 تاريخ : پنجشنبه 25 آذر 1395 ساعت: 5:14