نمونه سوال های تاریخ تحلیلی اسلام

ساخت وبلاگ
چکیده : فصل اول: مباحث مقدماتی تاریخ 1 - تاریخ را از منظر لغت و اصطلاح توضیح دهید ؟ ص17-18 2-اقسا... با عنوان : نمونه سوال های تاریخ تحلیلی اسلام بخوانید :

فصل اول: مباحث مقدماتی تاریخ

1 -  تاریخ را از منظر لغت و اصطلاح توضیح دهید ؟ ص17-18

2-اقسام مسائل تاریخی را بیان کنید؟ ص18-19.

3- فایده دستاوردهای تاریخی را بیان کنید ؟ ص19-20

 

4-علمیت واعتبارحوادث تاریخی را توضیح دهید ؟ص 20-21

5-اعتبار،فایده مندی وعلمیت تاریخ ازدیدگاه قرآن ونهج البلاغه به اختصار توضیح دهید ؟ ص21-22

6-فلسفه تاریخ ،سنن وعوامل محرک آن را توضیح دهید ؟ ص13-24

7- اهمیت وارزش آشنایی با تاریخ اسلام را بیان کنید ؟ 27-28

8-آغازتاریخ نگاری دراسلام را بیان کنید ؟ ص28-29

9 اسباب تحریف تاریخ اسلام را بیان کنید ؟ ص38-39

10-ضوابط اعتماد سازی به نگاره های تاریخی را بیان کنید ؟ 40-41

11-تعریف شرق شناسی وپیشینه تاریخی آن را بیان کنید ؟ ص41-42

12- آثارخاورشناسان را به اختصار بررسی کنید ؟  ص42

13-نقش انگیزه های استعماری برآثارشرق شناسی را بیان کنید ؟ ص44-45

فصل دوم :جهان درآستانه بعثت رسول اکرم (ص)

14-موقعیت جنوب عربستان (یمن)وآثارتمدن درآن را به اختصار توضیح دهید ص50-52

15- فرهنگ وآداب ورسوم عرب را به اختصار بیان کنید ؟ ص56-57

16 - حقوق زن درعرب جاهلی را بیان کنید؟ ص57-58

17- وضعیت اقتصادی عرب جاهلی را بیان کنید  ص62-63

18- اوضاع دینی عرب جاهلی را بیان کنید؟ ص63-64

19-تاریخ جاهلیت ومصادیق آن را بیان کنید ؟ ص67-68

20-عقاید ونشانه های جاهلیت ازدیدگاه قرآن ونهج البلاغه را به اختصار بیان کنید   ص69-70

21-وضعیت امپراتوری ایران درآستانه بعثت را بیان کنید؟ ص72-73

22-حقوق زن دردوره ساسانی را بیان کنید ؟ ص73-74

فصل سوم: تاریخ پیامبر اسلام (ص) از ولادت تا دعوت (1)

27- حکمت دوران یتیمی،تنگدستی وشبانی رسول خدا را بیان کنید ؟ ص82-84

28-کلید شخصیت اجتماعی رسول خدا(ص) پیش ازرسالت را بیان کنید ؟.ص84-85

29-دلایل ازدواج خدیجه (ع) بارسول خدا (ص)وبالعکس  را بیان کنید ؟ص86-87

30- نزول وحی ونحوه به رسالت رسیدن رسول خدا(ص)را بیان کنید ؟ ص88-89

31- فلسفه دعوت سه ساله خصوصی وپنهانی رسول خدا درمکه را بیان کنید ؟  ص93-95

33-آغاز دعوت علنی رسول خدا باانذارخویشاوندان و اظهار وفاداری امام علی(ع) را توضیح دهید ؟ ص96

34- گسترش دعوت عمومی وصف بندی موحّدان  ومشرکان درمکه را توضیح دهید ؟ ص97-98

35-عوامل مخالفت مشرکان  ،منافقان ویهودیان بادعوت پیامبر را بیان کنید ؟ص 99 -100

36-شگردهای مسالمت آمیزمشرکان دربرابررسول خدا را بیان کنید ؟ ص101-102

37-نیرنگ های مردم فریب وعوامل استهزا وتهمت های گوناگون مشرکان را بیان کنید ؟.ص103-104

38-اقدامات فرهنگی مشرکان علیه بنیان فکری نهضت رسول خدا را بیان کنید ؟ ص105-106

39-اقدامات روحی وفیزیکی وتحریم اقتصادی علیه حامیان نهضت رسول خدا را بیان کنید ؟ص106-107

40-اهداف هجرت مسلمانان صدراسلام به حبشه باحفظ اعتقادات خود را توضیح دهید ؟ص107-109

41-مفاد تحریم سیاسی،اقتصادی واجتماعی علیه رسول خدا وحامیان آن حضرت را بیان کنید ؟ ص110-111

42-سبب دلدادگی خدیجه (ع) به رسول خدا(ص)را بیان کنید ؟  ص113-114

43-زمینه های هجرت رسول خدا به مدینه بعدازموفقیت های فرهنگی درمکه را بیان کنید ؟ ص114-116

44-مفاد مصوبة مشورتی دارالندوه قبل ازهجرت پیامبر به مدینه را بیان کنید؟ ص117

46- اهداف هجرت رسول خدا به مدینه را بیان کنید؟ ص123

48-تفاوت اساسی هجرت رسول خدا باهجرت رهبران سیاسی را بیان کنید؟ ص123-124

49 – بررسی علل انتخاب هجرت رسول خدا به مدینه به عنوان مبدء تاریخی  بیان کنید ؟ص124

50-برگزاری مراسم استقبال، ورود رسول خدا به مدینه و تأسیس مسجد را توضیح دهید ؟ ص124-125

51-بررسی عقداخوت بین مهاجر وانصارو بین پیامبر(ص) وعلی(ع)را توضیح دهید ؟ ص126-127

52- اهداف منشور همزیستی مسالمت آمیز درقالب نخستین قانون اساسی در مدینه را بیان کنید ؟ ص127-128

53-مناسبات اقتصادی حکومت پیامبر(ص)برمحور عدالت باپرداخت مالیات( زکات) را توضیح دهید ؟ ص131

54- اهداف جنگ ازنظرانسان مادی والهی را بیان کنید ؟ ص132-133

55-ماهیت جنگ های پیامبر خدا را توضیح دهید؟ ص134

56- شیوه ،تدبیر واصول جنگی رسول خدا را بیان کنید؟  ص135-136

57-عوامل پیروزی مسلمانان درجنگها را بیان کنید ؟ ص137

58-مخالفت یهود باپیامبر(ص) وتنظیم پیمان ترک مخاصمه باآنها را بیان کنید ؟ 138-139

59-  اجمالی ازخیانت های منافقان درصدراسلام وویژگی های رفتاری آنها را بیان کنید ؟ص140-141

60- فواید صلح حدیبیه وعفوعمومی رسول خدا، بعدازفتح مکه را بیان کنید ؟ص153-154

61 -دستاورد جنگ تبوک وآثارسیاسی آن درگسترش اسلام را بیان کنید ؟ ص155

63-حَجَّةُالوداع وفلسفه امامت وولایت علی(ع) واولادش  را توضیح دهید ؟ص 158-159

64-اصول،شیوه هاواهداف حکومت حضرت محمد (ص) را بیان کنید ؟ ص160-161

65-نقش قرآن درگسترش اسلام را به اختصار توضیح دهید ؟ ص164

67-نقش رفتار واخلاق پیامبر (ص) درگسترش اسلام باذکر مثالی توضیح دهید ؟ ص 170 - 177

...
نویسنده : بازدید : 61 تاريخ : جمعه 22 بهمن 1395 ساعت: 7:43