نمونه سوالات انقلاب اسلامی

ساخت وبلاگ
چکیده : نمونه سوالات انقلاب اسلامی 1 – دو راه انقلاب را بیان و بگویید کدام راه بهتر است ؟ ( ص 21 ) 2 &... با عنوان : نمونه سوالات انقلاب اسلامی بخوانید :

نمونه سوالات انقلاب اسلامی

1 – دو راه انقلاب را بیان و بگویید کدام راه بهتر است ؟ ( ص 21 )

2 – چهار مورد از انقلاب ها را در دنیا نام ببرید ؟ (ص 21 )

 

7 -  سه منبع مشروعیت و اقتدار سیاسی را از نظر ماکس وبر را در مکتب اصالت نام ببرید ؟(ص29 )

10 – مهمترین ویژگی شرایط اجتماعی قبل انقلاب را بیان کنید ؟ ( ص 33)

11 – چهار مورد از ویژگی های  رژیم های سنتی و پادشاهی  را فقط نام ببرید ؟ ( ص 37  )

12 – چهار مورد از شرایط زمینه ساز بروز حرکت انقلابی را نام ببرید؟( ص 38 )

13 – علل بروز انقلاب را بیان کنید ؟ (ص 39 )

14 - عوامل شتاب زا در تحولات انقلاب را بیان کنید ؟ (ص 41 )

15 – سه مورد از استراتژی های انقلابی  را بیان کنید ؟ ( ص 42 )

16 – سه رکن اساسی انقلاب را نام برده و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟ (ص 42 )

17 – مشارکت مردم در انقلاب را به اختصار توضیح دهید ؟ ( ص 43 )

18 – یک انقلاب جامع و کامل با چه اقداماتی اتفاق می افتد ؟ ( ص 43 )

19 – انقلابیون رایکال را به اختصار توضیح دهید ؟ ( ص 44 )

20 – نقش میانه رو ها در انقلاب را بیان کنید ؟ ( ص 45 )

22 - سه ویژگی رهبر انقلاب را بیان کنید ؟ (ص  45 )

23 - ایدئولوژی راتعریف نموده و دو برنامه پاسخ گوی نیاز روحی افراد ناراضی را بیان کنید ؟ ( ص 49 )

24 - انواع ایدوئولوژی های انقلاب را بیان کنید ؟ (ص 51 )

25 – دوران بعد از پیروزی انقلاب را به اختصار توضیح دهید ؟ ( ص 51 )

26 – با سقوط رژیم سیاسی دو جبهه مبارزاتی انقلابیون را نام برده و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟ ( ص 52 )

 

27 -  سه عامل موفقیت میانه روها رابیان کنید؟ ( ص 54 )

28 -  سه عامل شکست میانه روها را بیان کنید؟ ( ص 55 )

29 -  چهار آفت انقلاب اسلامی را نام برده و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟ ( ص57 )

30 - نفوذ فرصت طلبها در آفت انقلاب را توضیح دهید ؟ ( ص 57 )

31 – قدرت سیاسی را به اختصار توضیح دهید ؟ ( ص 63 )

32 - دوران سلطنت محمدرضا شاه را نام ببرید ؟( ص 67 )

33 – متشنج ترین دوران حیات سیاسی ایران چه زمانی بود؟ و چرا ؟ (ص 68 )

34 – چهار مورد از عوامل سقوط رژیم گدشته را بیان کنید ؟ ( ص 79 )

35 – قدرت اجتماعی را به اختصار توضیح دهید ؟ ( ص 81 )

36 – اوضاع اجتماعی ایران قبل از انقلاب را به اختصار توضیح دهید ؟ ( ص 86 )

37 – هشت مورد از عوامل نارضایتی اجتماعی را نام ببرید ؟ ( ص 89 )

38 – عوامل پیروزی انقلاب را بیان کنید ؟ ( ص91 )

39 – دو مسئله مهم برای درک علل پیروزی انقلاب را بیان کنید ؟ ( ص 92 )

40 – دو مورد از  ویژگی های روحانیت شیعه زمان انقلاب را نام برده و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟ ( ص 97 )

41 – نقش رهبری در انقلاب را به اختصار توضیح دهید ؟ (ص 100 )

42 -  چهار دوره از دوران رهبری امام خمینی را بیان کنید و یکی را به اختصار توضیح دهید  ؟ ( ص 106 )

43 – چهار مورد از ویژگی های ایدئولوژی اسلام را بیان کنید ؟  ( ص 114)

44 –استراژی مهم امام در انقلاب را نام ببرید ؟ ( ص 118 )

45 – چهار عامل عمده شتاب زای انقلاب را نام برده و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟ (ص 124 )

46 – چهار مورد از عوامل روی کار آمدن میانه رو ها در انقلاب را بیان کنید ؟ ( 140 )

47 -  چهار مورد از ویژگیهای لیبرالیسم در ایران را بیان کنید؟(ص 142 )

48 - بعد از فروپاشی نظام شاهنشاهی فعالان سیاسی به چند گروه تقسیم شدند آنها را نام ببرید ؟ ( ص 144 )

49 – چهار دوره معین بعد از تحولات انقلاب را فقط نام ببرید ؟ ( ص 145 )

50 دولت موقت را به اختصار معرفی کنید ؟ ( ص 146 )

51 -  چهار مسولیت در فرمان نخست وزیری مهندس بازرگان رابیان کنید ؟ ( ص 148 )

52 – در زمان دولت موقت چه نهادهایی تشکیل شدند و مأموریت آنها را بیان کنید ؟ ( ص 152  )

53 – اولین ندای مخالفت دولت موقت را بیان نموده و به اختصار توضیح دهید ؟ ( ص 152 )

54 – مهمترین موارد اختلاف میان لیبرال های حاکم با انقلابیون را نام برده و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟ (ص 152 )

55 – علت استعفای دولت موقت را بیان کنید ؟ ( ص 154)

56 – انقلاب دوم را به اختصار توضیح دهید ؟ ( ص 157 )

57 – سقوط دولت موقت و اشای اسرار سفارت چه بازتابی داشت ؟( ص 158 )

58 – لیبرال ها در قبال اشغال سفارت آمریکا به چند گروه تقسیم شدند آنها را بیان کنید ؟ ( ص160 )

59 -  دو مسله مهم دوران حکومت شورای انقلاب را نام ببرید ؟ ( ص 164 )

60 -  از اتفاقات مهم دوران انقلاب که توسط قدرتهای خارجی اتفاق افتاد را نام برده و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟ ( ص166 )

61 - کودتای نوژه را توضیح دهید ؟ ( ص 166 )

62 – انقلاب سوم را به اختصار توضیح دهید ؟ ( ص 173 )

63 – بازنگری قانون اساسی را به اختصار توضیح دهید ؟ ( ص 187 )

64 – چهار مورد از مصوبات جدید قانون اساسی که به همه پرسی گدذاشته شد را نام ببرید ؟ ( 188 )

                                                                  موفق باشید 

...
نویسنده : بازدید : 48 تاريخ : جمعه 22 بهمن 1395 ساعت: 7:43