نمونه سوالات اصول فقه 2

ساخت وبلاگ
چکیده : نمونه سوالات اصول فقه 2 الف ) سوالات بحث کلیات 1 – اصول عملیه را تعریف کنید ؟ 2 – ... با عنوان : نمونه سوالات اصول فقه 2 بخوانید :

نمونه سوالات اصول فقه 2

الف ) سوالات بحث کلیات

1 – اصول عملیه را تعریف کنید ؟

 

2 – دو مورد شیوه های استنباط احکام شریعت و تعیین تکلیف بندگان را نام ببرید ؟

3 – ضرورت استناد به اصول عملیه را به اختصار توضیح دهید ؟

4 – مجاری اصول عملیه را به اختصار توضیح دهید ؟

5 – تعارض اصول و امارات را بیان کنید ؟

ب ) سوالات بحث استصحاب

6 – واژه استصحاب را از منظر لغت و اصطلاح تعریف کنید ؟

7 – ارکان استصحاب را نام ببرید و یکی را توضیح دهید ؟

8 – یقین سابق و شک لاحق را تعریف کنید ؟

9 – چهار مورد از شرایط اجرای استصحاب را نام ببرید ؟

10 – انواع استصحاب به اعتبار مستصحب را نام ببرید ؟

11 – استصحاب وجودی را با مثال توضیح دهید ؟

12 – استصحاب عدمی را با مثال توضیح دهید ؟

13 –استصحاب حکمی را همراه با ذکر یک مثال توضیح دهید ؟

14 – استصحاب موضوعی را با ذکر یک مثال توضیح دهید ؟

15 – انواع استصحاب به اعتبار دلیل یقین سابق‏ را نام ببرید ؟

16 – استصحاب حکم شرع را با ذکر مثالی توضیح دهید ؟

17 – استصحاب حکم عقل را با ذکر یک مثال توضیح دهید ؟

18 – انواع  استصحاب به اعتبار شک لاحق را نام ببرید ؟

19 – شک در مقتضی را با ذکر یک مثال توضیح دهید ؟

20 – شک در رافع را با ذکر مثال توضیح دهید ؟

21 - حجیّت استصحاب از دیدگاه عالمان اصول‏ به اختصار بیان کنید ؟

22 – چهار مورد از اقوال عالمان اصول را در حجیّت استصحاب فقط نام ببرید ؟

23 -  دلایل حجیت استصحاب را نام برده و یکی را نام ببرید ؟

24 – عقل یکی از دلایل حجیت استصحاب است به اختصار توضیح دهید ؟

25 – بنای عقلا یکی از دلایل حجیت استصحاب است به اختصار توضیح دهید ؟

26 - اخبار یکی از دلایل حجیت استصحاب است به اختصار توضیح دهید ؟

ج ) سوالات بحث برائت

27 – اصل برائت را تعریف کنید ؟

28 - موضوع و محمول اصل برائت را بیان کنید ؟

29 - گونه های مختلف اصل برائت را فقط نام ببرید ؟

30 - شک در وجود تکلیف شرعى ناشى از شبهه وجوبى را با مثال توضیح دهید ؟

31 - شک در وجود تکلیف شرعى ناشى از شبهه تحریمی را با مثال توضیح دهید ؟

32 – اقسام شبهه وجوبی را نام برده و یکی را با ذکر مثالی توضیح دهید ؟

33 - اقسام شبهه تحریمی  را نام برده و یکی را با ذکر مثالی توضیح دهید ؟

34 – مستندات اصل برائت را نام برده و یکی را توضیح دهید ؟

35 – نظر شیخ انصاری و محقق خراسانی را نسبت به استدلال  آیه ذیل براى اثبات حجیت اصل برائت بیان کنید ؟

«ما کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا» اسراء، آیه 15.

36 - نظر شیخ انصاری و محقق خراسانی را نسبت به استدلال  آیه ذیل براى اثبات حجیت اصل برائت بیان کنید ؟

«لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً»؛ طلاق، آیه 7

37 - - نظر شیخ انصاری را نسبت به استدلال  آیه ذیل براى اثبات حجیت اصل برائت بیان کنید ؟

«لِیَهْلِکَ مَنْ هَلَکَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَ یَحْیى‏ مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَةٍ» أنفال، آیه 42.؛

38 – معنای سه گانه « ما » را در آیه ذیل بیان کنید ؟

«لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً»؛ طلاق، آیه 7

39 -  معنای ما در حدیث رفع « ما لا یعلمون »  را بیان کنید ؟

40 – شیوه استدلال  شیخ انصاری و محقق خراسانی را نسبت به حدیث رفع ( ما لا یعلمون ) بیان کنید ؟

42 – نظر شیخ انصاری را نسبت به حدیث حجب بیان کنید ؟

حدیث حجب: «ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»

43- تقریر استدلال و مدلول حدیث ذیل را بیان کنید ؟

حدیث اطلاق: «کلّ شى‏ء مطلق حتّى یرد فیه نهى»

44 – نظر شیخ انصاری و محقق خراسانی را نسبت به حدیث زیر بیان کنید ؟

 حدیث اطلاق: «کلّ شى‏ء مطلق حتّى یرد فیه نهى»

45 – مدلول حدیث زیر را بیان کنید ؟

حدیث حلّ: «کلّ شى‏ء هو لک حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعینه ... »

46 – نظر شیخ انصاری و محقق خراسانی را نسبت به حدیث زیر بیان کنید ؟

«کلّ شى‏ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتّى تعرف الحرام منه بعینه فتدعه»

47 – عقل یکی از مستندات اصل برائت بوده و به اختصار توضیح دهید ؟

48 –اجماع یکی از مستندات اصل برائت بوده نظر شیخ انصاری و محقق خراسانی را  بیان کنید ؟

49 – تعارض برائت و استصحاب را به اختصار توضیح دهید ؟

50 – دو مورد از نمونه‏هایى اجراى اصل برائت‏  را نام ببرید ؟

د ) سوالات بحث تخییر

51 – اصل تخییر را با مثال توضیح دهید ؟

52 – فرق اصل تخییر با اصل برائت را بیان کنید ؟

53 – شبهه حکمی در اصل تخییر ناشی از چیست ؟

54 – چرا موضوع اصل تخییر  دوران امر بین دو محذور وجوب و حرمت می باشد ؟

55 - چهار مورد از نظریات در اصل تخییر و مستندات آنها را بیان کنید ؟

56 – دلیل عدم اجراى اصل تخییر و اتّخاذ جانب حرمت‏ را بیان کنید ؟

57 - مهمّ‏ترین دلیل اجراى قاعده تخییر شرعى‏ را بیان کنید ؟

سوالات بحث اشتغال ( احتیاط )

58 - متعلق شک در اصل احتیاط را بیان کنید ؟

59 - تفاوت علم اجمالى در مسئله احتیاط  با علم اجمالى در مسئله دوران امر بین محذورین را بیان کنید ؟

60 - «دوران امر بین متباینان» را در اصل احتیاط با مثال توضیح دهید ؟

61 - «دوران امر بین اقلّ و اکثر» را در اصل احتیاط با مثال توضیح دهید ؟

62 - اقسام دوران امر بین متباینان را بیان کنید ؟

63 - «شبهه محصوره» را با ذکر یک مثال توضیح دهید ؟

64 - «شبهه‏غیر محصوره» را با ذکر یک مثال توضیح دهید ؟

65 - شاخص‏ترین حالت مجراى اصل اشتغال و احتیاط نام برده و دلیل آن را بیان کنید ؟

66 - شباهت و تفاوت علم اجمالی و علم تفصیلی را بیان کنید ؟

67 - چرا علم تفصیلی و علم اجمالی هر دو مستلزم امتثال امر هستند ؟

68 -به حکم عقل «اشتغال یقینى، فراغت یقینى مى‏طلبد» یعنی چه ؟

69 - دلایل اثبات اصل اشتغال را به اختصار بیان نموده و نقد کنید ؟

70 - دلیل محقّق خراسانى براى اثبات اصل اشتغال را بیان نموده و به اختصار توضیح دهید ؟

71 - عمده‏ترین دلایلى که براى عدم اجراى اصل احتیاط در اطراف علم اجمالى در فرض غیر محصوره بودن شبهه، اقامه گردیده را بیان کنید ؟

72 - نظر شیخ انصاری و محقق خراسانی را نسبت به دلایل عدم اجراى اصل احتیاط در اطراف علم اجمالى در فرض غیر محصوره بودن شبهه را بیان کنید ؟

73 - «اقلّ و اکثر استقلالى» را با مثال توضیح دهید ؟

74 - «اقلّ و اکثر ارتباطى» را با مثال توضیح دهید ؟

75 - حکم «اقلّ و اکثر استقلالى» را با مثال بیان کنید ؟

76 - حکم «اقلّ و اکثر ارتباطى» را با مثال بیان کنید ؟

77 - دلیل عدم اجراى اصل اشتغال و احتیاط آنجا که رابطه اطراف علم اجمالى با یکدیگر به صورت اقلّ و اکثر استقلالى را بیان کنید ؟

78 - دلیل عدم اجراى اصل اشتغال و احتیاط آنجا که رابطه اطراف علم اجمالى با یکدیگر به صورت «اقلّ و اکثر ارتباطى» را بیان کنید ؟

سوالات بحث تعارض ادله

79 - ... واژه تعارض را از منظر لغت و اصطلاح تعریف کنید ؟

80 - عناصر لازم براى وقوع تعارض را نام برده و یکی را توضیح دهید ؟

81 – تناقض و تضاد را تعریف کرده و برای هر کدام یک مثال بزنید ؟

82 – تعارض مستقر و غیر مستقر را تعریف کنید ؟

83 – تخصص را تعریف نموده و یک مثال بزنید ؟

84 – حکومت را با ذکر مثالی توضیح دهید ؟

85 – ورود را با ذکر یک مثال توضیح دهید ؟

86 – تخصیص را با ذکر یک مثال توضیح دهید ؟

87 – تزاحم را تعریف نموده و یک مثال بزنید ؟

88 – فرق تزاحم با عرض را بیان کنید ؟

89 - قاعده شرعى در مورد تعارض اخبار را توضیح دهید ؟

90 – اخبار علاجیه را تعریف کنید ؟

91 – اقسام دو خبر متعارض را نام ببرید ؟

92 –  چهار مورد از مرجحات اخبار متعارض را نام برده و یکی را  توضیح دهید ؟

93 – ترجیح به زمان مؤخر و شهرت را توضیح دهید ؟

94 – ترجیح به صفات راوی و مرجحیت مخالفت عامه را توضیح دهید ؟

95 - مرجّحات به اعتبار مورد رجحان را نام برده و بگویید کدام یک از آنها بر دیگری مقدم است ؟

96 – تعارض بیّنات  را توضیح دهید ( دو مورد از نظریات کافی است ) ؟

97 - هرگاه مدّعى و مدّعى علیه هر دو داراى بیّنه باشند کدام یک مقدم است ،چرا ؟

98 – چرا دلیل اجتهادى بر استصحاب مقدّم مى‏گردد ؟

99 – تعارض استصاب با سایر ادله را به اختصار توضیح دهید ؟

100 - تعارض استصحاب با قاعده ید را توضیح دهید ؟

101 - تعارض استصحاب با اصالة الصحة را بیان کنید ؟

102 – دو مورد از معانی اصل صحت را بیان کنید ؟

103 – چرا در تعارض  استصحاب اصل برائت  استصحاب مقدم است ؟

104 – تعارض استصاب با سایر اصول عملیه را توضیح دهید ؟

105 – چرا در تعارض استصاب با اصل احتیاط استصحاب   مقدم است ؟

106 – چرا در تعارض استصاب با اصل تخییر استصاب مقدم است ؟

107 – تارض بین دو استصاب را با ذکر مثال توضیح دهید ؟

108 - تعارض اصل و ظاهر را با ذکر مثال توضیح دهید ؟

109 – تعارض بین دو قاعده فقهی را با ذکر مثال به اختصار توضیح دهید ؟

110 - تعارض اماره وقف با اماره ید (تصرف) را توضیح دهید ؟

111 - تعارض شهادت و ید را توضیح دهید ؟

112 - تعارض در موضوعات‏ را با ذکر یک مثال توضیح دهید ؟

113 - تعارض اقرار و ید (تصرف) را  به اختصار توضیح دهید ؟

114 - تعارض اشاره و وصف را با ذکر مثال توضیح دهید ؟

 

 

 

                                                           1395/2/5

                                                            موفق باشید

 

 

 

 

...
نویسنده : بازدید : 84 تاريخ : جمعه 22 بهمن 1395 ساعت: 7:43