نمونه سوالات اصول فقه 1

ساخت وبلاگ
چکیده : نمونه سوالات اصول فقه 1 1 – علم اصول را تعریف کنید ؟ 2 – موضوع علم اصول را بیان کنید ؟ 3... با عنوان : نمونه سوالات اصول فقه 1 بخوانید :

نمونه سوالات اصول فقه 1

1 – علم اصول را تعریف کنید ؟

2 – موضوع علم اصول را بیان کنید ؟

3 – فایده علم اصول را بیان کنید ؟

 

4 – اقسام بحث های علم اصول را نام ببرید و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟

5 – مباحث الفاظ را توضیح دهید ؟

6 – مباحث عقلیه را به اختصار توضیح دهید ؟

7 – مباحث حجت را توضیح دهید ؟

8 – مباحث اصول عمیله را توضیح دهید ؟

9 – حقیقت وضع را تعریف کنید ؟

10 – واضع کیست ؟

11 – وضع تعیینی و تعیّنی تعریف نموده و برای هرکدام یک مثال بزنید ؟

12 – اقسام وضع را نام برده و بیان کنید کدام قسم امکان وقوعی دارد ؟

13 – استعمال حقیقی و مجازی را با ذکر مثال توضیح دهید ؟

14 – اقسام دلالت را نام ببرید و یکی را توضیح دهید ؟

15 – دلالت تصوری را توضیح دهید ؟

16 - دلالت تصدیقی را توضیح دهید ؟

17 – دلالت تصدیقی متوقف بر چهار امر می باشد شما سه مورد از آن را بیان کنید ؟

18 – وضع شخصی را همراه با ذکر یک مثال توضیح دهید ؟

19 - وضع نوعی را همراه با ذکر یک مثال توضیح دهید ؟

20 – وضع مرکبات را همراه با ذکر یک مثال تعریف کنید ؟

21 – علامت های  تعیین و تمییز حقیقت از مجاز را نام ببرید و یکی را توضیح دهید ؟

22 – تبادر را با ذکر یک مثال توضیح دهید ؟

23 - نادرستى و درستى سلب را با ذکر یک توضیح دهید ؟

24 - درستى و نادرستى حمل‏ را همراه با ذکر مثال توضیح دهید ؟

25 – اطّراد را با ذکر یک مثال توضیح دهید ؟

26 – اصاله الحقیقه را توضیح دهید ؟

27 – اصاله الاطلاق را توضیح دهید ؟

28 – اصاله العموم را توضیح دهید ؟

29 – اصاله عدم نقل را توضیح دهید ؟

30 – اصاله عدم تقدیر را توضیح دهید ؟

31 – اصاله عدم اشتراک را توضیح دهید ؟

32 – اصاله الظهور را توضیح دهید ؟

33 – حجیت اصول لفظیه را به اختصار توضیح دهید ؟

34 – ترادف و اشتراک را با ذکر مثال به اختصار توضیح دهید ؟

35 - استعمال لفظ در بیش از یک معنى جایز است یا نه به اختصار توضیح دهید ؟

36 - استعمال لفظ در اکثر از معناى واحد جایزاست یا نه ؟ و به اختصار توضیح دهید ؟

37 – حقیقت شرعیه را همراه با ذکر مثال توضیح دهید ؟

38 - آیا الفاظ عبادات‏ و یا معاملات، اسامى‏اى هستند که براى معانى صحیحه وضع شده‏اند یا براى اعم از صحیحه و فاسده؟ و به اختصار توضیح دهید ؟

39 – نظر اصولیین در باب مشتق چیست ؟

40 - مراد از مشتق مورد بحث در اصول  چیست؟

41 – دو امر معتبر در مشتق را فقط نام ببرید ؟

42 - اختلاف مشتق‏ها از حیث مبدأ را به اختصار بیان کنید ؟

43 - استعمال مشتق در چه زمانی حقیقت است‏ ؟

44 – امر را تعریف کنید ؟

45 – انواع امر را نام برده و جمع هر یک را بیان کنید ؟

46 – استدعا و التماس را تعریف کنید ؟

47 – آیا لفظ أمر  دلالت بر وجوب‏ دارد یا نه ؟ و به اختصار توضیح دهید ؟

48 – صیغه امر را همراه با ذکر یک مثال تعریف کنید ؟

49 – اقول مختلف اصولیون در ظهور صیغه امر در وجوب و کیفیت آن را بیان کنید ؟

50 – تعبدی و توصلی را تعریف نموده و برای هر کدام مثال بزنید ؟

51 – بشرط شیء را همراه با ذکر مثال تعریف کنید ؟

53 – بشرط لا را همراه با ذکر مثال تعریف کنید ؟

54 – لا بشرط را همراه با ذکر مثال تعریف کنید ؟

55 – واجب عینی و کفایی را همره با ذکر مثال توضیح دهید ؟

56 -  واجب نفسی و غیری را همراه با ذکر مثال توضیح دهید ؟

57 – واجب تخییری و تعیینی را همراه با ذکر مثال توضیح دهید ؟

58 – واجب مطلق و مشروط را همراه با ذکر مثال توضیح دهید ؟

59 – امر معلق و منجز را همراه با ذکر مثال توضیح دهید ؟

60 – اقوال مختلف اصولیون در دلالت صیغه امر بر وفور یا تراخى را نام ببرید و قول حق را  با دلیل بیان کنید ؟

61 – دلایل وجوب فوریت را همراه با نقد آن بیان کنید ؟

62 – قول صحیح دلالت صیغه افعل بر مرّة و تکرار را بیان کنید ؟

63 – حکم دو بار أمر کردن به یک چیز را بیان کنید ؟

64 - دلالت أمر به أمر بر وجوب‏ را به اختصار توضیح دهید ؟

65 – فرق بین امر و نهی را بیان کنید ؟

66 – مقصود از نهی در اصول چیست ؟

67 – مراد از صیغه نهی چیست ؟

68 – ظهور نهی در تحریم را به اختصار توضیح دهید ؟

69 – مطلوب در نهی چیست ؟

70 - دلالت صیغه نهى بر دوام و تکرار را به اختصار بیان کنید ؟

71 – مفهوم و منطوق را تعریف کنید و برای هر کدام یک مثال بزنید  ؟

72 – اقسام مفهوم را نام برده و یکی را با مثال توضیح دهید ؟

73 – مفهوم موافق و مفهوم مخالف را تعریف نموده و برای هر کدام یک مثال بزنید ؟

74 – دو صورت مفهوم شرط را بیان کنید ؟

75 - مناط در مفهوم شرط را بیان کنید ؟

76 – مفهموم وصف را با مثال بیان کنید ؟

77 – آیا غایت در مغیّا داخل است یا نه ؟

78 – چند نمونه ادات حصر را نام برده و یک مثال بزنید ؟

79 – آیا هر چیزی که بر حصر دلالت کرد بر مفهوم دلالت می کند یا نه ؟

80 – مفهوم عدد را با ذکر مثال بیان کنید ؟

81 – مفهوم لقب را با ذکر مثال توضیح دهید ؟

82 – عام و خاص را با ذکر مثال تعریف کنید ؟

83 – اقسام عام را نام برده و یکی را توضیح دهید ؟

84 – عموم استغراقی را با ذکر مثالی توضیح دهید ؟

85 - عموم مجموعی را با ذکر مثالی توضیح دهید ؟

86 - عموم بدلی را با ذکر مثالی توضیح دهید ؟

87 – الفاظ عام را نام برده و یکی را توضیح دهید ؟

88 –آیا  نکره در سیاق نفی و جنس با الف و الام دلالت بر عموم دارد یا نه هر دو را به اختصار توضیح دهید ؟

89 – مخصص متصل و منفصل را با ذکر مثالی توضیح دهید ؟

90 – فرق مخصص متصل و منفصل را بیان کنید ؟

91 - حجّیّت عامّ مخصّص در افراد باقى‏مانده‏ را توضیح دهید ؟

92 – آیا عمل به عام قبل از فحص از مخصص، جایز است ؟ به اختصار توضیح دهید ؟

93 - آوردن ضمیر پس از عام به صورتى که به بعض افراد عام رجوع کند را با ذکر مثال توضیح دهید ؟

94 - استثناء به دنبال جملات متعدد  را با ذکر مثال توضیح دهید ؟

95 - تخصیص در عام به وسیله مفهوم‏ را با ذکر مثال توضیح دهید ؟

96 – مطلق و مقید را تعریف نموده و برای هر کدام یک مثال بزنید ؟

97 – شباهت و تفاوت مطلق و عام را با مثال بیان کنید ؟

98 – مجمل و مبین را تعریف نموده و برای هر کدام یک مثال بزنید ؟

99 – اقسام مجمل را با ذکر مثال بیان کنید ؟

 

                                                                                 موفق باشید

 

 

...
نویسنده : بازدید : 56 تاريخ : جمعه 22 بهمن 1395 ساعت: 7:43