نمونه سوال های اندیشه یک

ساخت وبلاگ
چکیده : 1 - سه مورد از دلایل ضرورت خود شناسی نام ببرید و بدلخواه یکی از آنها را توضیح دهید ؟ ( ص 24 )... با عنوان : نمونه سوال های اندیشه یک بخوانید :

 

1 - سه مورد از دلایل ضرورت خود شناسی نام ببرید و بدلخواه یکی از آنها را توضیح دهید ؟ ( ص 24 )

2 – دو مورد از آیاتی که انسان را دعوت به خوشناسی می کند را بیان کنید * ترجمه کافی است * ( ص 24 )

3 – خود شناسی مقدمه کمال انسانی را به اختصار توضیح دهید ( ص 25 )

4 – خودشناسی پیش درآمد جهان شناسی را به اختصار توضیح دهید ؟ ( ص 25 )

5 –  حدیث ذیل را فقط ترجمه کنید ؟ ( ص 25 )

امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید :

« من عرف نفسه کان لغیره اعرف و من جهل نفسه کان بغیره اجهل ».

6 – خود شناسی مقدمه خدا شناسی را به اختصار توضیح دهید ؟ ( ص 26 )

7 – خودشناسی حلاّل مشکلات انسان است به اختصار توضیح دهید  ؟ ( ص 27 )

8 – دیدگاهای باب حقیقت انسان نام برده و هر کدام را به اختصار توضیح دهید ؟ ( ص 27 )

9 - آیه  ذیل را ترجمه نموده و به اختصار توضیح دهید  ؟ ( ص 28 )

ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فِیهِ مِنْ رُوحِه‏

11 – بعد ادراکی انسان را به اختصار توضیح دهید ؟ (ص 30 )

12 – شناخت نظری را تعریف کنید ؟ (ص 30 )

13 – شناخت عملی را تعریف کنید ؟ (ص 30 )

14– علم حصولی را تعریف کنید ؟ ( ص 31 )

15 – علم حضوری را تعریف کنید ؟ ( ص 31 )

16– ادراک نظری را به اختصار توضیح دهید ؟ ( ص 31 )

17 – ادراک عملی را به اختصار توضیح دهید ؟ (ص  31 )

18 – گرایش های حیوانی انسان را با ذکر مثال توضیح دهید ؟ ( ص 32 ) 

19 – گرایش های  انسانی را با ذکر یک مثال توضیح دهید ؟ ( ص32 )

21 – بحرا ن معرفتی یعنی چه ؟ ( ص 35 )

22 – بحران اخلاقی را با ذکر مثال توضیح دهید ؟ ( ص 36 )

23 – حدیث ذیل را ترجمه نموده  و توضیح دهید ؟ ( ص 37 )

قال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم: «إنّی بعثت لأتمّم مکارم‏ الأخلاق‏».

24 – منظور از بحران روانی و معنوی  چیست ؟ سه مورد مثال بزنید ؟ ( ص 37 )

25 – نقش دین در رفع  بحرا ن معرفتی را توضیح دهید ؟ (ص 38 )

26 – منظور از دین و بحران اخلاقی چیست تو ضیح دهید ؟ ( ص 38 )

27 – راه های شناخت را فقط نام ببرید ؟ ( ص 38 )

28 -  نقش دین در رفع بحران روانی را بیان کنید ؟ ( ص 39 )

29 – ایمان را از منظر لغت و اصطلاح تعریف کنید ؟ ( ص 41 – 42 )

30 – منظور از ایمان و معرفت چیست ؟ ( ص 42 )

32 - رابطه بین ایمان و عقل را به اختصار توضیح دهید ؟ ( ص 44 )

34 – ارتباط بین ایمان و عمل را توضیح دهید ؟ ( ص48 )

35 - رابطه بین ایمان و اختیار را به اختصار توضیح دهید ؟ ( ص 50 )

36 – متعلقات ایمان را نام ببرید ؟ ( ص 51 )

37 – درجات ایمان را به اختصار توضیح دهید ؟ (ص 53 )

38 – سه مورد از راه های توانمند سازی ایمان مؤمن را بیان کنید ؟ (ص 54 )

39 – چگونه انسان از راه سیر در آفاق و انفس پی به وجود خدا می برد ؟ ( ص 61 )

40 – برهان فطرت بر وجود خدا را به اختصار توضیح دهید ؟ ( ص 61 )

41 – فطرت به چه معناست ؟ و دومورد از  ویژگی های فطرت را بیان کنید ؟ ( ص 62 )

42 – دلیل نقلی فطری بودن خداشناسی را به اختصار توضیح دهید ؟ ( ص 63

43 – راه های شکوفایی فطرت بیان کنید ؟ ( ص 64 )

44 – فطری بودن خدا جویی و خداپرستی را به اختصار توضیح دهید ؟ ( 65 )

45 – علت و معلول ر تعریف کنید ؟ ( ص 67 )

46 – اقسام علت را نام برده و دو مورد را تعریف کنید ؟ ( ص68 )

47 – علت تامه و ناقصه را تعریف کنید ؟ (ص 68 )

48 – چهار مورد از صفاتی را که امام علی ( ع ) منحصر به خدا می دانند را فقط نام ببرید ؟ ( ص 70  )

49 – سه عنصر سازننده مفهوم نظم را نا ببرید ؟ ( ص 75 )

50 – برهان هدفمندی را به اختصار توضیح دهید ؟ ( ص 76 )

51 – برهان نظم از موارد جزئی را توضیح دهید ؟ (ص 78 )

52 – برهان هماهنگی در کل عالم را توضیح دهید ؟ ( ص 78 )

53 – دیدگاه اهل تعطلیل  نسبت به امکان شناخت صفات خدا را بیان کنید ؟ ( ص 85 )

54 – دیدگاه اهل تشبیه نسبت به شناخت صفات خدا را نقد و بررسی کنید ؟ ( ص 87 )

55 – دیدگاه اثبات بلا تشبیه نسبت به شناخت صفات خدا را بیان کنید ؟ (ص 88 )

56 - راه های شناخت خدا را نام ببرید و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟ ( ص 91 )

57 – تفاوت دلیل عقلی با سیر در آفاق و انفس را بیان کنید ؟ ( ص 94 )

58 – توقیفی بودن اسما و صفات الهی یعنی چه ؟ ( ص 94 )

59 – صفات ثبوتی و سلبی را با ذکر مثال توضیح دهید ؟ ( ص 97 )

60 – صفات ذاتی و فعلی را با ذکر مثال توضیح دهید ؟ ( ص 98 )

61 – مراتب علم خدا را نام برده و یکی را به اختصار توضیح دهید  ؟ ( ص 100 )

62 – دلایل قدرت الهی را بیان کنید ؟ (ص 104 )

63 – عمومیت قدرت الهی را به اختصار وضیح دهید ؟ ( ص 105 )

64 – اراده الهی را به اختصار توضیح دهید ؟ (ص 109 )

65 – حکمت را تعریف نموده و دلایل حمکت الهی را نام ببرید ؟ ( ص 112 )

66 – عدل را تعریف کنید ؟ ( ص 115 )

67 – عدل تکوینی را تعریف کنید ؟( ص 116 )

68 – عدل تشریعی و جزایی را به اختصار توضیح دهید ؟ (ص 116 و 117 )

69 – انواع شر را نام برده و یکی را تعریف کنید ؟ (ص 122 )

70 – شّراخلاقی و طبیعی را با ذکر مثال تعریف کنید ؟ ( ص 122 )

71  - دو مورد از راه حل های مسئله شر را با ذکر مثال توضیح دهید ؟ ( ص 123 )

72– چهار مورد از راز و فواید شرور در جهان را نام برده وهر کدام را به اختصار توضیح دهید ؟   (ص 131 )

73 – توحید ذاتی در قرآن و روایات را به اختصارتوضیح دهید ؟ ( ص 140 )

74 – دلیل عقلی بر توحید ذاتی را توضیح دهید ؟ ( ص 141 )

75 – چهار مورد از مراتب توحید را نام برده و دو مورد از آن را به اختصار توضیح دهید ؟ ( ص 139 )

76 -  تثلیث را به اختصار توضیح دهید ؟ (ص 142 )

77 – توحید صفاتی و خالقیت را تعریف کنید ؟ ( 143 ...)

78 – توحید درربوبیت و تشریع و تقنین را به اختصار توضیح دهید ؟ ( ص 146 ... )

79 – توحید در حاکمیت را تعریف کنید ؟ ( ص 150 )

80 - توحید در عبادت و اطاعت را توضیح دهید ؟ ( ص 149 و 151 )

81 – چرا و چگونه توسل به اولیای الهی و بزرگداشت انبیا و اولیای الهی شرک نمی باشد به اختصار توضیح دهید ؟ ( ص 152 و 153 )

82 – چگونه تبرک جستن به آثار اولیای الهی شرک محسب نمی شود به اختصار توضیح دهید ؟ ( ص 156 )

83 -  شش مورد از اسرار نماز را نام برده و دو مورد از آن را به دلخواه توضیح دهید ؟ ( ص  159 )

84 – چرا باید خدا را عبادت کرد ؟ ( ص 0 164 )

85 – معنای لغوی و اصطلاحی معاد را بیان کنید ؟ ( ص 169 )

86 – چرا انسان نسبت به تحقیق درباره معاد علاقمند است ؟ ( ص 169 )

87 – دو مورد از نمونه های مشابه معاد را که در قرآن آمده ذکر کنید ؟ ( ص 174 ) 

88 – براهین عقلی معاد را نام برده ودو مورد  از آنها را توضیح دهید ؟ ( ص 178 )

89 - انگیزه  منکران معاد چیست ؟ ( ص 183 )

93 – انواع معاد را نام ببرید ؟ ( ص 186 )

94 – معاد جسمانی و روحانی را به اختصار توضیح دهید ؟ (ص  187 )

 97  – سه مورد از انواع مرگ را نام برده و دو مورد را به دلخواه توضیح دهید ؟ ( ص 198 )

98 – توبه در حال مرگ را توضیح دهید ؟ ( ص 200 )

99 – وصیت در حال مرگ را توضیح دهید ؟ ( ص 201 )

100 – نا آگاهی انسان از مرگ خویش را توضیح دهید ؟ ( ص 202 )

 

                                                                                               موفق باشید

                                                            والسلام علی من اتبع الهدی

                                   

 

 

 

 

 

...
نویسنده : بازدید : 50 تاريخ : جمعه 22 بهمن 1395 ساعت: 7:43