نمونه سوالات دانش خانواده

ساخت وبلاگ
چکیده : نمونه سوالات دانش خانواده &n... با عنوان : نمونه سوالات دانش خانواده بخوانید :

نمونه سوالات دانش خانواده

                                       *** بسم الله الرّحمن الرّحمن***

1 – نیاز های انسان را نام ببرید ؟ ( 19 )

2 – نیاز عاطفی را تعریف کنید ؟ ( 20 )

3 – نیاز جنسی را تعریف کنید ؟ ( 20 )

 

4 – دو مورد از آسیب های قبل از ازدواج را نام ببرید ؟ ( 21 )

5 – هشت مورد از علل دوستی با جنس مخالف را بیان کنید ؟(21 و 22 )

6 –  هشت مورد از پیامدهای ناگوار دوستی با جنس مخالف را بیان کنید ؟ ( 23 )

7 – چهار مورد از مهارت های رفتاری در روابط با جنس مخالف ر بیان کنید ؟(27)

8 - چهار مورد از پیامدهای روابط آزاد با جنس مخالف رو نام ببرید و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟( 32)

9 – هم خانگی یا زندگی مشترک بدون ازدواج را به اختصار توضیح دهید ؟(40)

10 - چهار مورد ازقوانین مدیریت غریزه جنسی را نام برده و یکی را توضیح دهید ؟(43)

11 – چهار مورد از آثار سوء خود ارضایی را بیان کنید ؟(46 )

12 – هشت مورد از مهارت های رفتاری برای خویشتن داری جنسی را بیان کنید ؟(50 )

13 – اهمیت و ضرورت ازدواج را توضیح دهید ؟( 59 )

14 – کارکردهای ازدواج را به اختصار توضیح دهید ؟ ( 59 )

15 – چهار مورد از موانع  ازدواج را نام برده و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟( 62 )

16 – چهار مورد از باورهای اشتباه در زمینه ازدواج را بیان کنید ؟( 70 )

17- چهار مورد از معیارهای انتخاب همسر شایسته را نام بیرید و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟ ( 77 )

18 – دو مورد از مهارت های انتخاب همسر شایسته را نام برده و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟( 78 )

19 – چگونگی تأثیر دین داری بر استحکام خانواده را بیان کنید ؟(87)

20 – توجه به تفاوت جنسی زن و مرد را توضیح دهید ؟(92)

21 – دو مورد از راه های رشد فضایل اخلاقی و معنوی در خانواده را نام ببرید ؟( 93 )

22 – چهار مورد از نکاتی که زن و شوهر باید بعد از روابط جنسی مراعات کنند را بیان کنید ؟(94)

23 – مدیریت اقتصادی خانواده را به اختصار توضیح دهید ؟ ( 95 )

24 – ارتباط گفتاری مناسب را به اختصار توضیح دهید ؟(103)

25 – رازداری در خانواده را توضیح دهید ؟(106)

26 – نقش اعضای خانواده را به اختصار توضیح دهید ؟(111)

27 – سه مورد از مهارت های تحیکم خانواده را نام برده و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟ ( 113 )

28 – حقوق و مسئولیت های مشترک زوجین را نام ببرید ؟( 118 )

29 – سه مورد از حقوق و تکالیف مشترک زن و شوهر را بیان کنید  ؟( 118 )

30 – سه مورد از عوامل تحکیم خانواده را نام برده و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟ ( 119 )

31 – حضانت و تربیت فرزندان را به اختصار توضیح دهید؟ ( 120 )

32 – راهکارهای تقویت کارکردهای خانواده را بیان کنید ؟ ( 122 )

33 – دو مورد از حقوق اختصاصی مردان در خانواده را نام برده و هر کدام را به اختصار توضیح دهید ؟ ( 123 )

34 – دو مورد از حقوق اختصاصی زن در خانواده را نام برده و هر کدام را به اختصار توضیح دهید ؟ ( 126 )

35 – افزایش سن ازدواج و مجرد زیستن را به اختصار توضیح دهید ؟ (139)

36 – سه مورد از عوامل شناختی تضعیف خانواده را نام برده و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟ ( 140 )

37 – تقدس زدایی از ازدواج و خانواده را به اختصار توضیح دهید ؟( 141 )

38 – نگرش اولویت حقوق نسبت به تکالیف را به اختصار توضیح دهید ؟( 143 )

39 – ضعف سواد رسانه ای را به اختصار توضیح دهید ؟ ( 144 )

40 – چهار مورد از عوامل رفتاری تضعیف خانواده را نام برده و یکی را توضیح دهید ؟ ( 147 )

41 – چهار مورد از راه های ایمن سازی خانواده از اسیب ها را نام برده و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟( 154 )

42 – آموزش همسران را توضیح دهید ؟ ( 154 )

43 – ارزیابی روابط خانوادگی را توضیح دهید ؟ ( 154 )

44 – مواجهه با عیوب همسر را توضیح دهید ؟ ( 155 )

45 – کسب مهارت حل مسئله را توضیح دهید ؟ ( 158 )

47 – طلاق را تعریف کنید ؟( 160 )

48 – سه مورد از عوامل طلاق در ایران را نام ببرید یکی را به اختصار توضیح دهید ؟( 161 )

49 – پیامدهای فردی طلاق را توضیح دهید ؟ ( 162 )

50 – پیامدهای اجتماهی طلاق را توضیح دهید ؟ ( 164 )

51 – پیامدهای خانوادگی طلاق را توضیح دهید ؟ ( 163 )

53 – چهار مورد از راه های کاهش فروپاشی خانواده را نام برده و یکی را به اختصار توضیه دهید ؟( 165 )

53 – وساطت داوران را توضیح دهید  ؟( 166)

54 – چهار مورد از شیوه های ترمیم خانواده های اسیب دیده از طلاق را بیان کنید ؟ ( 168 )

55 – تقویت فضایل اخلاقی خانواده های آسیب دیده از طلاق را توضیح دهید ؟ ( 168 )

56 – تقویت پیوند های اجتماعی خانواده های آسیب دیده از طلاق را توضیح دهید ؟ ( 169 )

57 – پذیرش موقعیت جدید خانواده های آسیب دیده از طلاق را توضیح دهید ؟ ( 169 )

58 – توجه به نیاز های فرزندان پس طلاق را به اختصار توضیح دهید ؟( 169)

59 – اهمیت و جایگاه فرزند آوری در اسلام را به اختصار توضیح ؟ ( 175 )

60 – آثار و فواید فرزندآوری را نام برده و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟(179)

61 – دو مورد از اصول مهم تربیت فرزند را نام برده و هریک را به اختصار توضیح دهید ؟(191)

                                                    موفق باشید

 

 

 

...
نویسنده : بازدید : 70 تاريخ : جمعه 22 بهمن 1395 ساعت: 7:43